Loading...

Türkiye’de yeni düzen neyi değiştirecek?

Bursa 21 Haziran 2018 22:02
Videoyu Aç Türkiye’de yeni düzen neyi değiştirecek?
A
a

Başkanlık sistemi, yargıdan parlementer sisteme, neleri değiştirir?

Başkan ‘devletin ve yürütmenin' başı olacak. ‘Başkomutan' sıfatı taşıyacak. İç ve dış siyaset başkan eliyle yürütülecek. Başkanlık sistemi, en basit tanımı ile devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükümet etme ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi bir sistemdir. Başkanlık sisteminde yasamanın yürütmeyi fesih etme yetkisi bulunmamaktadır. Başkanlık sistemi yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma dayanmaktadır. Yürütmenin iktidar olanakları başkanlık sistemi ile kesin suretle genişlemektedir.

BAŞBAKANLIK MAKAMI KALKIYOR
Yeni dönemde Başbakanlık makamı olmayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcıları ile tanışacak. Yardımcı sayısına Cumhurbaşkanı karar verecek.

MECLİS'İN ÇALIŞMA DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve Meclis'in çalışma düzeni ve Bakanlar Kurulu'nun yapısı değişecek.

BAKANLAR DIŞARIDAN ATANACAK

Bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından Meclis dışından atanacak. Milletvekillerinin bakan olması durumunda vekilliği düşecek. Bakanlık ve kamu kurumları Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeniden yapılandırılacak.

BAZI KURUMLAR LAĞVEDİLECEK

Başta ekonomi alanı olmak üzere bazı bakanlıklar birleştirilecek. Bazı kurumlar da lağvedilecek. Bakanlar dışarıdan atanacak. Özel sektör temsilcileri de kabinede görev alabilecek. Yeni hükümet sistemi için bürokrasi yeniden şekillendirilecek.

İCRAATLARI MECLİS DENETLEYECEK

Yeni sistemle bakanlar, parlamento dışından başkan tarafından atanacak. Başkana karşı sorumlu olacaklar ancak milletvekili dokunulmazlıklardan yararlanabilecekler. Mevcut sistemdeki Cumhurbaşkanının 'sorumsuzluğu' ilkesi ortadan kalkacak. Başkanın icraatları Meclis denetimine tabi olacak. Başkan hakkında suç işlediği iddiasıyla TBMM'nin üçte ikisinin yani 367 imza ile soruşturma açılabilecek. Kurulacak komisyonun raporu Genel Kurul'da gizli oylanacak. Başkanın Yüce Divan'a sevki için 413 'kabul' oyu verilmesi gerekecek. TBMM seçimleri, 5 yılda bir ve başkanlık seçimi ile birlikte yapılacak. Başkanlığın herhangi bir nedenden boşalması halinde başkanlığa başkan yardımcısı vekâlet edecek. VEKİLLER BAKAN OLAMAYACAK

Milletvekillerinin parti değiştirmeleri, parlamento dengelerinin değişmesi parlamenter sistemde hükümet düşürüyor, kurduruyor ama başkanlık sisteminde hiçbir etkisi olmuyor. Milletvekilleri parlamento da yasa değişikliklerinde etkili rol oynayacak. Başkanlık sistemini diğer parlamenter sistemlerden ayıran en büyük ve en temel özellik yürütmenin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğidir. Diğer sistemlerin aksine başkanlık sisteminde yürütme ile yasama organı iç içe geçmemiş durumdadır. Başkanlık sistemi temel olarak aşağıdaki özellikleri barındırmaktadır:
• Devlet başkanı herhangi bir şekilde yasa tasarısı sunamamasına rağmen, yasama kararlarını veto etme hakkı bulunmaktadır. Bir üst merci de bu vetoyu iptal edebilir.
• Başkan yasada belirlenen süre zarfınca görev alabilmektedir. Güvensizlik ortamı sebebiyle hükümet düşürmek mümkün değildir. Ancak daha önce bazı ülkelerde yasaları çiğnediği sebebiyle erken seçim kararı alınmıştır.
• Yürütme organı kişiler üstü bir kurum olarak görünmektedir. Bakanlar Kurulu başkanın düşüncesine ve siyasi tutumuna göre hareket eder. Ancak mahkemelere herhangi bir suretle karışamaz ve emir veremez. Bakanlar Kurulu ya da ordudan bir şahsa direk olarak müdahale edebilme yetkisi yine başkanda bulunmaktadır.
• Başkanlık sisteminde herhangi bir suçtan hüküm giymiş mahkumları affetme ya da cezalarını hafifletme yetkisi başkanın elinde bulunmaktadır.
• Başkan doğrudan halk tarafından seçilmektedir.
• Yürütme organı tek kişiden oluşmaktadır.

MECLİSİN GÖREVLERİ

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
b) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,
c) Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek,
ç) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
d) Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek,
a) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına,
b) Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisine sahiptir.

MECLİS TATİLDE İSE…

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Başkan da, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

BAŞKANIN GÖREVLERİ

(1) Başkan Devletin ve yürütmenin başıdır. Yürütme yetkisi Başkana aittir.
(2) Başkan, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
(3) Başkan, yürütmenin başı olarak genel/(iç ve dış) siyaseti yürütür.
(4) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
b) Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise yıllık mesaj vermek,
c) Kanunları onaylamak,
ç) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
d) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
e) Kanunların, Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
f) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
g) Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
ğ) Başkanlık kararnamesi çıkarmak,
h) Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
ı) Milletlerarası antlaşma akdetmek ve yayınlamak,
i) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
j) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
k) Kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek,
l) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve sıkıyönetim veya olağanüstü hal kararnamesi çıkarmak,

BAKANLAR NASIL GÖREVE GELİR?

Bakanlar, Başkan tarafından atanır ve görevden alınır. Bakanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve yedek milletvekilleri, bu statüleri sona erse bile bakan olarak atanamazlar.
(2) Her bakan, Başkana karşı sorumludur.
(3) Bakanlar milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tâbi olurlar ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanırlar.
(4) Açık olan bakanlıklar ile izinli veya mazereti olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekâlet eder.
(5) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı Başkanlık kararnamesi ile düzenlenir.

BAŞKANLIK SiSTEMi’NDE BURSA YANSIMALARI

Seçim öncesi semt semt, kahve kahve dolaşan Bursalı vekil adaylarının seçilmeleri halinde durumları merak edilecek. Başkanlık sisteminde Bursalı vekillerimiz Parlamentoda Bursa’ya neler yansıtabilecekler.AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ŞAHİN
Önümüzdeki seçim dönemi için birçok vaat var. AK Parti’de sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa için büyük planları var. Eski stadyum Millet Bahçesi olacak. Organize sanayi bölgeleri büyütülecek, hükümet desteği artacak, sanayiciye kolaylık sağlayacak imkanlar oluşturulacak. Hızlı tren bir an önce bitirilecek. İzmir-İstanbul Otoyolu tamamlanacak. Yine güçlü devlet, güçlü meclis ile AK Parti iktidar olduğu sürece spor, sağlık, eğitim, kültür, ulaşım gibi tüm alanlarda yatırımlarımız devam edecek. Şehir hastanesi bitmek üzere. Hastanelerimizin fonksiyonları artacak. Tecrübesi arttırılmış doktorlarla tedavi imkanı sağlanacak. Her hastane ameliyat yapılabilir düzeyine erişiyor. Ulaşımda duble yollar, köprülerle dev yatırımlar yapıyoruz. Gemlik-Mudanya ve İnegöl-Yenişehir arasındaki yollar bitirilecek.  Eğitimde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Azami 24 kişilik sınıflarla, akıllı tahtalarla ve teknolojiyle donatılmış sistemle yatırım yapıyoruz. Bursa’da iki üniversite var. Biz bunu çoğaltmak istiyoruz. Ziraati de desteklemeye devam edeceğiz. Barajlarımızı, göletlerimizi bitirdik. Bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Biz bu hizmetleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ben bütün hemşerilerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, mecliste de AK Parti’ye destek vermelerini istiyorum. Kazanan Türkiye, kazanan Bursa olacak.AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ OSMAN MESTEN
Bursa zaten Türkiye’nin en çok üreten ikinci şehri. Yeni sistemden sonra Türkiye’nin önü açılacak, güçlü Türkiye olacak. Bursa da ülkemizin de en önemli dinamolarından biri olacak İstanbul’dan sonra… Bursa kazançlı çıkacak…AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ M. MÜFİT AYDIN
Yeni sistem çok süratli hizmet olanağı sağlayacak. Bürokratik engeller kalkacak. Yeni sistemde vekiller vatandaşa daha yakın olabilecekler. Belediyeler projelerini kabul ettirmek için Ankara’da çok uğraş veriyor, yeni sistemle bu kalkacak. Milletvekilleri projelerin onaylarını koşturmak yerine milletin derdini daha yakından dinleyebilecekler. Bu sistem ülkeyi şaha kaldıracak. CHP BURSA MİLLETVEKİLİ CEYHUN İRGİL
Muhalefet parlamenter sisteme geri dönüşü savunuyor. Yeni sistem kutuplaşma ve bölünmeye sebep olacak. Hangi Cumhurbaşkanı adayı seçilirse seçilsin, adayı seçilmeyen diğer kesim sahipsiz kalıyor. Seçilen cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olacağı için de il ve ilçe başkanı da dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi oluyor. Yeni sistemde emniyet müdürü, yargı, kaymakam seçilen Cumhurbaşkanı’nın partisinin il başkanının sözünden nasıl çıkacak? Devlet partileşmiş oluyor. Partili Cumhurbaşkanı birçok sakınca içeriyor. Biz kuvvetler ayrılığını savunuyoruz. CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN
Yeni sistemin etkileri sadece Bursa’ya değil, bütün memlekete olacak. Sonuçlar 16 Nisan’ın sonuçları gibi çıkarsa bir kişinin hatalarının bedelini 80 milyon ödeyecek. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir sistem olacak. Bu sistemin hem Türkiye’ye, hem de Bursa’ya kötü etkileri olacak. Parlamenter sistem iyileştirilerek tekrar uygulamaya sokulmalıdır.MHP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYI TEVFİK TOPÇU
Yapılan anket sonuçları itibariyle Bursa’da Cumhur İttifakı bu yarışı önce tamamlar. MHP de buradan güçlü çıkar. Bursa’dan seçilen vekiller siyaset yaparken Bursa’nın menfaatleri adına problemleri öncelik haline getirecekler. Bursa’nın birikmiş çok fazla problemi var. Bursa merkezi bütçeden yeteri kadar pay almıyor. Bursa’nın problemleri çözüm bekliyor. Seçilen vekiller bu problemlere çözüm bulacaklar. 
Kaynak : Ece Erdenk - ÖZEL HABER
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat