Özel haber / Ruhi Berber

Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alparslan Yıldız, gündemde olan çoklu baro düzenlemesine dair açıklama yaptı. Yıldız, “Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden ve bir oldubitti ile Meclis Adalet Komisyonundan geçirilen Çoklu Baro düzenlemesine, kanunun yapılma biçimine ve içeriğine karşıyız. Sayın Genel Başkanımızın da sürecin başından bu yana vurguladığı üzere, kanun yapma tekniği yanlıştır. Kanunlar konunun tüm paydaşlarıyla enine boyuna tartışılmalı, alanında yetkin ilim insanlarının görüşleri alınmalı, dünya uygulama ve düzenlemeleri incelenmeli, fayda ve zararları istişare edilerek yapılmalıdır. Ne var ki, ülkemizdeki Hükümet sistemi andığımız bu kanun yapma tekniğini uygulamayı imkansız kılmaktadır. Avukatlar ve Barolarla ilgili olarak Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması planlanıyorsa öncelikli olarak Avukatların ve Baroların görüşleri alınmalıdır. Görüşlerine başvurulması bir yana avukatları otobanlarda kovalanan, şehir girişlerinde itilip kakılan, meclis önünde tahkir edilen bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir.  Konunun paydaşlarının görüşleri alınmadan, istişare mekanizmaları çalıştırılmadan, görüşlerini bildirmek için Meclisin kapısında yatan Avukat ve Avukatların temsilcileri olan Baro Başkanlarının talep ve istemleri yok sayılarak çıkartılmaya çalışılan kanuna karşıyız” ifadelerini kullandı.

“Temsilde Eşitlik Sağlanmalı”

Yıldız;“Adalet Komisyonundan geçen tasarının içeriği itibarıyla adalete, demokrasiye, savunma erkine katkı sunmaktan ziyade meslek örgütlerini parçalamak, çoklu baro sistemi ile Baroların etkinliğini ve kamuoyu nezdindeki güçlerini azaltmaktan ibaret düzenlemeler içerdiği görülmektedir. Baro seçimlerinin adil olmadığı, temsilde eşitliği sağlamadığı; bu tasarının yasalaşması halinde bu adaletsizliğin giderileceği algısı yanlıştır. Halihazırdaki mevcut yasal düzenlemede Bora Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu ve Başkanlık seçimlerine yasal şartları taşıyan tüm avukatların hiçbir listeye bağlı olmaksızın katılmasının mümkün olduğu açıktır. Düzenleme ile gerçekleştirilmek istenen yegane amaç Baroların etkisizleştirilmesidir. Avukatların çözüm bekleyen en önemli sorunlarına ilişkin mevcut tasarıda hiçbir düzenleme yoktur.  Aşağıda kısaca arz ettiğimiz ve acilen çözüm bekleyen sorunlar paydaşlardan hiç fikir alınmamış olması sebebiyle yeni tasarıda çözümsüz bırakılmıştır” açıklamasında bulundu.

 “Stajerlerin Özlük Hakları ve Maaş Güvencesi Bulunmamaktadır!”

Yıldız; “Avukat Stajyerlerinin ne devletten, ne meslek birliklerinden ne de yanında staj yaptıkları avukatlardan maaş alması mümkün değildir. Keza sigorta teminatları da bulunmamaktadır. Oysaki aynı sıralardan mezun olup hakim/savcı ya da noter olmak üzere stajyer olarak göreve başlayan arkadaşları Devletten ve Meslek Birliklerinden maaş almakta, sosyal güvence altında staj yapmaktadırlar. Avukatlar hiçbir biçimde şirket kuramamakta ve mesleki giderlerinin büyük çoğunluğunu ödedikleri vergilerinden mahsup edememektedirler. Zorunlu Müdafilik sistemi gereğince CMK ve Adli Yardım uygulaması kapsamında hizmet sunmakta, ancak devletin belirlediği asgari ücret tarifesinin dahi altında ücret almak zorunda kalmaktadırlar.  Üstelik bu ücretler ödenek yokluğu bahane edilerek aylar hatta yıllar sonra ödenmekte, ödeme anında faiz dahi hesaplanmamaktadır. Tamamen Hukuk alanında yürütülen bir faaliyet olmasına rağmen Zorunlu Uzlaştırmacılık müessesesi avukatlık tekeline alınmamakta,  Mesleki birikim gereğince vatandaşlara mutlaka avukatlarca sunulması gereken bu hizmet mali müşavir, muhasebeci, zabıt katibi vb. meslek gruplarınca ifa edilmektedir” şeklinde konuştu.

“Avukatlar Ağır Vergi Yükü İle Yüzyüze Bırakılmalıdır”

Yıldız; “Avukatların reklam yapabilmesi yasaklanmıştır. Günümüz dünyasında çağ dışı kalan bu uygulama mevcut tasarıda da aynen sürdürülmektedir. Tüm ticaret erbabına tanınan şubeleşme hakkı maalesef avukatlara tanınmamaktadır. Tasarı bu hususta da bir çözüm oluşturmamıştır. Avukatlık mesleğine ilişkin ağır vergi yüklerine ilişkin düzenlemeler olduğu yerde durmaktadır. Doğrudan ülkemiz vatandaşlarının üzerine avukatlık mesleği aracılığıyla yüklenen ağır KDV ve Stopaj yüküne ilişkin hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Netice itibarıyla Avukatlık mesleğinin ve dolayısıyla savunma erkinin hiçbir sorununa çözüm getirmeyen, vatandaşlarımızın hukuk ve adalete avukatlar aracılığıyla ulaştığını, haklarını avukatları aracılığı ile aradığını göz ardı eden; sadece kendi siyasal gücünü meslek örgütünü parçalayarak sürdürmeyi amaçlayan kanun tasarısına açık biçimde karşıyız” ifadelerini kullandı.