Emlak vergisi, sahip olduğunuz gayrimenkul ve taşınmazların tümü için yılda bir kez ödemeniz gereken bir vergi türüdür.

Sahip olduğunuz gayrimenkul ya da taşınmazın bulunduğu belediye tarafından tahsil edilen emlak vergisi iki çeşittir. Apartman, daire, iş yeri, müstakil ev vb. Yapılar için bina vergisi verilir. Arsa ve arazi sahipleri ise arazi vergisi öder. Her iki türde de önemli olan yapıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer almasıdır. Ülkemiz sınırları içerisinde bina ya da arsa vergisi verme zorunluluğu, ilgili mülkün tapu sahibinin görevidir.

Emlak vergisinde verginin miktarı;

Mülkün cinsine (arazi, arsa, iş yeri, daire vb.),

Mülkün genişliğine,

Mülkün bulunduğu şehre ve ilçeye göre değişkenlik gösterir.

Tüm bu özelliklere göre belirlenen oran üzerinden, o yılın asgari rayiç değerleri de göz önüne alınarak bir hesaplama yapılır. Bu yol üzerinden de ödenecek vergi miktarı belirlenir. Dolayısıyla her mülk için ödenecek vergi miktarı farklıdır. Hesaplamalar sonucu ortaya çıkan rakam ne olursa olsun tek seferde ya da iki taksit halinde ödenebilir.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliği (sıra no: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı emlak vergisi kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin vergi usul kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, vergi usul kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin vergi usul kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 1319 sayılı kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

2019 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2020 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 yılı vergi değerinin hesabı bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

Madde 3 – (1) bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (on bir virgül yirmi dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek 1: Mükellef (a) Bursa ili, Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2013 yılında satın almıştır. 2019 yılı emlak vergi değeri 130.000,00 TL olan meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliği (sıra no: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır. Buna göre 130.000 TL emlak değeri olan bir meskenin 2020 yılı 144.000 TL üzerinden emlak vergisi alınır.

Emlak vergisinden kimler muaftır?

Bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka geliri olmayan;

Emekliler,

Şehit aileleri,

Dullar,

Yetimler,

Gaziler,

İşsizler emlak vergisinden muaf tutulur.

Yerel yönetimlerin en büyük gelir kaynağı emlak vergisidir.

Verginizi vaktinde ödeyin cezaya düşmeyin.