Hisseli tapu taşınmaz malın üzerindeki hak sahibi olan kişilerin isimlerinin ve hissedarların yer aldı verilen isimdir bir gayrimenkul taşınmazı tek kişiye ait olabildiği gibi birden fazla kişiye de sahip olabilir hissedarlar tapuda el birliği mülkiyeti paylı mülkiyet olmak üzere iki çeşit olarak ayrılır

El birliği mülkiyeti kişilerin hangi bölgede ne kadar hak sahibi olduğunu yazmaz

Bu konuda satış işlemleri sırasında kişiler arasında anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir Bu sebeple paylı mülkiyet hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum

Paylı mülkiyet söz konusu ise taşınmaz malın her Maliki gayrimenkulün değerini bilmiyor payına sahiptir dolayısıyla Pilge dolar kabul edilen gayrimenkullerin tapu kaydında her malikin ne kadar oranda pay olduğunu belirtmektedir her bir ortak şahsi payının başka bir orta ve üçüncü şahısların çeşitli şartlarda kapsamında satılan bilir hisseli tabii çoğunlukla paylı mülkiyete sahip taşınmazlara istinaden söylenen bir terimdir

Hisseli tapu satışını söz konusu ise alıcı ve satıcı anlaşmasının yeterli olmaması sebebi de müstakil tapu satışından daha zor bir süreç gerektirmektedir satış işlemine başlamadan önce hissedarlar anlaşması kendilerini alım hakkı dolayısıyla büyük bir önem taşımaktadır ortaklar şahsi hisseleri satma özgürlüğe sahiptir ne var ki diğer hissedarların bilgisi olmadan satış yaptık bir de şu fa davası açabilirler hissedarlardan noter araca birbirlerini bilgilendirdiği takdirde şu fa davası açma hakkı yoktur veya satışı gerçekleştirecekleri başka bir dışardan birine satış yapacakları zaman ise muvakkat name alınarak satış yapılabilir

Hisseli arsa satışı yapılır mı

Hisseli arsa hem paydaşları hem de paydaş olmayan şahıs satılabilir Mevcut gayrimenkulün malın paydaş olmayan bir şahsa satılması halinde ötekisi derler öncelikli satın alma hakkı mevcuttur fakat hissede bir paylaşa satılacak da şu farkı söz konusu değildir hissedi paydaş olmayan bir şahsa satılması halinde ise diğer bir paydaşın satışının önerdiği tarihi itibari Biray ve toplamda on sene için dava açmak suretiyle satış bedeli ödeyerek hisseyi yeni alıcıdan satın alma hakkı bulunmaktadır alıcıya karşı dava açarak bu hakkını istifade edebilir bu hakkını dava harici kullanırsan mümkündür şu fa hakkı kazanan kişi satış bedeli alıcının yükümlü olduğu tapu masraflarını hâkimin belirleyeceği süre içinde hakim tarafından belirlenen yere nakit olarak yatırılır bunada şufa hakkının kullanılması denir

Hisseli tarla satışı mümkün mü

Hisseli tapu satışı el birliği mülkiyetinın  paylı mülkiyete geçişinden sonra satışı gerçekleşebilir

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8.maddesi, 09.02.2007

tarihli ve 26429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5578 sayılı Toprak

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile

değiştirilmiş, Kanun değişikliğinin İdaremizi ilgilendiren hükümlerinin uygulanış şekline

ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve

Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında ilgi (a) Protokol düzenlenmiş, anılan Protokolde

belirlenen hususlar İdaremizin ilgi (b) Genelgesinde açıklanarak uygulama yönlendirilmişti.

Konuya ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel

Müdürlüğü’nden son alınan ilgi (c) yazıda; “ Bölünemez parsel büyüklüğünün üzerinde alana

sahip hisseli bir tarım arazisinde oluşmuş herhangi bir hissesinin, tekrar hisselendirilerek

üçüncü şahıslara satılması veya devredilmesi ile ilgili talepler için Bakanlıkları il

müdürlüklerinden görüş alınması gerektiği” bildirildiğinden,

2007/5 sayılı Genelgemizin 2. Maddesinin “Bölünemez büyüklüğün üzerinde alana

sahip tarım arazilerinde paydaşlardan bir veya bir kaçının hisselerini üçüncü şahıslara aynen

satmalarında, devir etmelerinde veya rehin etmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak

bölünemez parsel büyüklüğünün üzerinde alana sahip hisseli bir tarım arazisinin veya bu

arazide oluşmuş herhangi bir hissenin, tekrar hisselendirilerek üçüncü şahıslara satılması veya

devredilmesi durumunda ise ilgili talepler için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Müdürlüklerinden görüş alınması gerekmektedir. ” şeklinde düzenlenmesini,

Takdirlerinize arz ederim.