Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin hasta olmamalarını sağlamak, yani korumaktır öncelikle.

Ancak her türlü çabaya karşın herkesi, her hastalıktan korumak mümkün olmaz ve bazıları hastalanır.

İşte o zaman ikinci amaç,hastaların tedavisidir.

Tedavi sonucunda her hasta tam olarak tedavi olmayabilir ve belli sakatlıklarda gelişebilir.

Bu durumda da üçüncü amaç iyileştirme devreye girer.

Sonuç olarak; sağlık hizmetlerinin koruma, tedavi ve iyileştirmeolmak üzere üç boyutundan söz edebiliriz.

Korona salgını Türkiye’de sağlık sistemimizdeki bu koruma, tedavi ve iyileştirme süreçlerinin durumunu yakından görme ve anlama fırsatı vermesi açısından da önemli bir süreç olmuştur.

 

* * *

1990’lar, Türkiye’de özel hizmet sunan sağlık kuruluşları sayısında hızlı artış ve özel sağlık sigortası için sağlık alanının adeta bir “Pazar” olarak gelişmesinin yaşandığı yıllar oldu.

Türkiye’de sağlık sektörü, 1980’lerden sonraki 20 yılda, yani 2 binli yılların başına kadar yaklaşık 3 kat büyüdü.

Ama bu büyümede kamu sektörünün payı giderek de belirleyici oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarınınsağlık harcamaları kamunun sağlıktaki motoru haline geldi.

Ne ki, kamu sağlık finansmanı giderek daha fazla genel bütçe dışı kaynaklardan beslenir hale gelmişti.

Büyük sıkıntılar yaşandı geçmişte…

2002 yılı sonrasında, Türkiye’de bir yandan toplam sağlık harcamaları artarken diğer yandan da sosyal güvenlik kurumlarınınözel sektörden sağlık hizmeti satın almasının yolu açılarak özel sağlık sektörü desteklendi.

Sağlık Reformları’ çalışmaları 2003 yılına gelindiğinde ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ olarak değiştirildi.

Sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplandı, kamu sağlık kurumları birleştirildi.

Genel Sağlık Sigortasıyla da tüm bireyler sosyal güvenlik kapsamına alındı.

 

* * *

Son yıllarda daTürkiye’de yataklı tedavi kurumu ve hastane yatağı sayısı düzenli bir biçimde artış gösterdi.

Korona salgını sürecinde Türkiye’de ki bu Şehir Hastanelerini de kapsayan yapı diğer önlem ve yeteneklerle iyi bir sınav verdi.

Bu gelişme Türkiye’de yeni gelişmekte olan Koruyucu Sağlık Hizmetleri kavramını da öne çıkardı.

Koruyucu sağlık hizmetleri, kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korumak amacıyla verilen sağlık hizmetleri yani 1. Sağlık Basamağı olarak gündeme otururken, sağlık sistemimizde bu basamağın, genel sağlık sistemi içindeki önemini ortaya koydu.

Hiç kuşkusuz sağlam kişiler çeşitli etmenlere bağlı olarak hastalanabilir.

Hastalanmaya neden olan bu etmenler; bünyeselve çevresel nedenlerden kaynaklanır.

Burada kişiye yönelik koruyucu hizmetler devreye girer.

Bu tür hizmetler doğrudan bireye götürülürler.

Bu hizmetler; bağışıklama, erken tanı, sağlıklı beslenme, aile planlaması ve kişisel hijyendir.

Bu hizmetlerin amacı; çevredeki olumsuz biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörleri yok ederek, düzelterek ya da insanları etkileşimlerini önleyerek kişilerin sağlıklarını koruyabilmektir.

Bunlar arasında; atıkların zararsız hale getirilmesi, temiz su sağlanması, gıda kontrolüve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi hizmetler sayılabilir.
Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucunda; Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri; bebek, çocuk, kadın sağlığı, yaşlı sağlığı, kanser tarama programları ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik birçok koruyucu sağlık hizmetinin verildiğini görmek gerekir.

Türkiye’nin, sağlık alanında dünya çapında bir çekim merkezi hâline dönüştüğünü de…