İcra takibi ve yargılama süreçlerinden kaynaklı mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesi amacı ile Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nı faaliyete geçerse birçok mağduriyetin önüne geçilmesinin gerçekleşmesini umut ederim.

***

Ne kadar kısa zamanda hayata geçirilirse o kadar az mağdurun oluşmasına sebep olur.

Eylem Planı, mülkiyet hakkının dokunulmazlığını idareye de hatırlatıcı bir üslupla ele almış bulunmaktadır. Belge, mülkiyet hakkının güçlendirilmesine yönelik siyasi iradeyi arkasına alarak uygulamadan kaynaklanan sorunlara da çözüm önermektedir.

***

Aynı şekilde, alacaklı ile borçlu arasında mülkiyet hakkı bakımından bir denge gözetilmesi de önem arz etmektedir.

Haczedilen malın en üst bedelden satılmasının sağlanması için icra satışlarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve borçluya haczedilen malını satmak imkânı getirilmesi, ayrıca mülkiyet hakkına ilişkin davaların süratle görülmesi Belge’nin üzerinde hassasiyetle durduğu konular arasında yer almıştır.

***

İcra ve İflas Kanunu ile Yönetmeliği mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir

Haczedilen malın en üst bedelden satılarak alacaklının alacağına kavuşması ve borçlunun mevcut borcundan kurtulmasını sağlamak amacıyla icra satışlarının tüm aşamaları elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

***

Alacaklıların menfaati de gözetilmek suretiyle borçluya haczedilen malını satma imkânı getirilecektir. İcra takip sürecinde taraflara yansıyan maliyetlerin azaltılması için ihaleye katılım teminat oranı, muhafaza ücretleri ve diğer masraflar azaltılacaktır.

***

Organize bir şekilde ve kötü niyetli olarak ihalenin feshi davası açılmasını ve bu suretle takibin tarafları ile ihale alıcısını mağdur eden uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. İhalenin feshi davasında talebin reddi halinde hükmolunacak para cezası ölçülülük ilkesi dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.

***

İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümü sağlanacaktır. Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda “pilot dava” usulü getirilecek, bu davanın ivedi bir şekilde görülmesi ile verilecek kararın aynı konudaki uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcı olması sağlanacaktır.

***

Ceza yargılamasında müsadereye ilişkin mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlara yönelik usulle uygun güvenceler ile güçlendirilecektir.

Ceza yargılamasında el konulan varlıkların değer kaybının önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.