Muhterem Okurlarım, Bilhassa bizim ülkemizde çok ehemmiyet verilmesi gereken Cenab-ı Hakkın kimi yerlere bahşettiği bereketli iklim ve arazisi Şark Al eminde fen ve ilmin ziyadeleşmesi hasebiyle bu Lut fun terakkisine, yani bereketinin Kul'a düşen hizmet in vazifesi olduğunu idraki, ülkenin buna müdrik olu şu, her devrin insanında, böyle yazımızın başlığımız daki bilhassa anlayışını kucaklayıp, üstüne düşeni y erine getirenlerle dolu olduğunu ifade etmeyi elzem  gördüm. Mısır'ın adeta hayatının en büyük desteği, Nil Nehridir. Amonomhet'in Nil'i tanzimini temadi etti ğini derhatır ettiklerini anlıyoruz.       

Bundan sonra Mısır fravunları bu hudut haricinde bir çok sefere çıkmışlardır. Çöl kabilelerini vergiye bağl amaya girişmişlerdir. Bunlardan 3. Amonomhet, Nil’in feyezan (suların kabarması) esnasında Zemena taraf larında, suyun yükseldiği mesafeyi hesap ettirmek iç in,civardaki kayalar üzerine çeşitli rakamlar yazdırt mıştır. Bu rakamlar o dönem de pek ehemmiyetli idi. Zamenede bulunan mühendisler, yüksekliği/rakımı al mak için boşyere uğraşmazlardı ehemmiyet sözkonu su olmasaydı. Nil’in sularından Mısır’ın diğer noktalar ında istifade eylemeyi sağlamak içinde gayret göste rmiştiler. Ziraat ve ticarete yalnızca suların kabarma sına tabi bulunduğu bir memlekette, yapılanın nekad ar mühim olduğu ayan beyan bellidir. Daha sonraki M ısır hükümdarları bu imarların süslenmesinede önem vermişlerdir.

Bütün bunların yanında, Amonomhet, diğerlerinden d aha farklı bir maksat takip etmişti. Amonohet o dere ce büyük eserler vücuda getirmiştir ki, bu eserler M oris Gölü ve Labirent gibi bir takım efsanelerin yayıl masına fırsat tanımıştır.

Moris Gölünden ilk olarak bahseden tarihçi, Heredot’ dur. Ondan sonra; bu gölden bahs eden tarihçiler, dai ma Heredot’dan iktibas ederek aktarmışlardır. Heredot’un rivayetine göre, Nil’in sularının kabarıp ta şması üzerine, Fravun Moris, buraya gayet geniş ve y üksek bir havuz inşa ettirmiştir. Bu havuzun etrafınd a, kırk elli metre genişliği olan sağlam setler yaptırm ıştı. Tamamı 100 km.karelik bir alanı kaplıyordu.

Nil ile göl arasındaki bağ, iki kanal vasıtasıyla temin ediliyor, su bu kanallarla doldurulup,boşaltılıyordu. Bu kanallardan biri Güneyde, şimdiki Bahr-i Yusuf ist ikametinde diğeri de, Fiyum’ un Güneyinde idi. İki ka nalın faslı müştereki, yani kesit beraberliğinde bir ço k, arkları bulunuyordu. Nil’in sularının kabarmasının yeterli olmadığı zaman, havuza evvelce doldurulan s ular boşaltılır, fazla olduğu zaman da, etrafı su basm aması için artan sular, havuza doldurulurdu. Rivayet e göre, gölün ortasında, Fravun Moris ile hanımını bir arada gösteren iki büyük heykel vardı. Bu heykelin m uhteşem kaidesi üzerinde yükselen ihtiyar fravun es erini sevinçle dolu bir bakışla gözlüyordu. Servet ve ticaretini yaptığı geniş sahraları büyük bir gururla te maşa ediyor sanılıyordu. Fiemanillah. Devam edecek .